Политика за поверителност

„БУТИК РИТИКА“ ЕООД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за наем на артикул от Сайта и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството), предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „БУТИК РИТИКА“ ЕООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за наем на артикули от Сайта и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

Личните данни на потребителите, които “БУТИК РИТИКА” ЕООД събира от Потребителите и използва за целите на предоставяне услугите в Сайта, са следните:

  1. Име и фамилия;
  2. Адрес за доставка на стоките
  3. Телефонен номер
  4. Имейл адрес
  5. Банкова сметка – банкови данни.

Личните данни на Потребителите се пазят от Дружеството в срок до 10 (десет) години. При изрично писмено поискване от страна на Потребителя, личните му данни могат и ще бъдат заличени от Дружеството с всички налични технически и други видове средства.