Общи условия

Общи условия към 28.05.2019 г.

Настоящите Общи условия съдържат условията, съгласно които “БУТИК РИТИКА” ЕООД, с ЕИК 205629209, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Стефан Караджа” 7, вх. В, ет. 2, ап. 25 извършва отдаване под наем на артикули на потребителите си чрез уебсайта www.ritika.bg (наричан по-долу за краткост само “Сайт/а”). С достъпването или използването на някои от услугите, съдържащи се в Сайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали, приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ТЕ МОЖЕ ДА СА ПРОМЕНЕНИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ВИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА “НАЕМИ” ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ПО ДРУГ НАЧИН НЯКОЯ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С УСЛОВИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И УСЛОВИЯТА ЗА НАЕМАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ САЙТ. ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ В БЪДЕЩЕ И ПРОМЕНИТЕ ОТНОСНО НАЕМНИТЕ УСЛУГИ НА АРТИКУЛИТЕ  ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНАТА.

В случай че не сте съгласни с Общите условия, нямате право да използва сайта.

1.    Страни по Общите условия

1) “БУТИК РИТИКА” ЕООД, с ЕИК 205629209, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Стефан Караджа” 7, вх. В, ет. 2, ап. 25, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ и

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за наем на артикули, наричано по-нататък „Потребител“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват Сайта за сключване на договори за наем на артикули.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

 2. Политика на поверителност

1) „БУТИК РИТИКА“ ЕООД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за наем на артикул от Сайта и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен орган или компетентна институция.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна (с надлежно писмено изявление до адреса за контакт на Дружеството), предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „БУТИК РИТИКА“ ЕООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за наем на артикули от Сайта и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

Личните данни на потребителите, които “БУТИК РИТИКА” ЕООД събира от Потребителите и използва за целите на предоставяне услугите в Сайта, са следните:

  1. Име и фамилия;
  2. Адрес за доставка на стоките
  3. Телефонен номер
  4. Имейл адрес
  5. Банкова сметка – банкови данни.

Личните данни на Потребителите се пазят от Дружеството в срок до 10 (десет) години. При изрично писмено поискване от страна на Потребителя, личните му данни могат и ще бъдат заличени от Дружеството с всички налични технически и други видове средства.

3. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „БУТИК РИТИКА“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

4. Услуги

Чрез Сайта, „БУТИК РИТИКА“ ЕООД предлага на Потребителя наемане на различни видове рокли чрез извършване на онлайн поръчка, доставка на артикула до посочен от Потребителя адрес, заплащане на съответната продажна цена и депозит от Потребителя чрез наложен платеж, използване на артикула от Потребителя, връщането му на “БУТИК РИТИКА” ЕООД и възстановяването на предоставения депозит, в случай че артикулът е в добро състояние, годно за повторната му употреба от друг потребител.

А. Условия за наем на артикул

За да работи със Сайта, Потребителят може да действа като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта.

Във връзка с регистрацията:

– процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

– задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

– потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни;

– потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

– потребителят носи изцяло отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице,чрез използване на потребителското име и паролата.

Б. Сключване на договор за наем

а)  Заявката за наем на артикула се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

– получателя на артикула;

– мястото на доставка;

– характеристики на артикула;

– наемен период

– цена на поръчания артикул;

– размер на депозита

– начин на плащане.

б)  Заявката се счита за подадена след отбелязване на отметка върху бутона: „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ и натискане на бутона “Поръчване”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правнообвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема имейл потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

в)  Дружеството изпраща  имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката.

г)  Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „БУТИК РИТИКА“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за наем на артикул от Сайта се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка, обвързва Дружеството и Потребителя с условията на договора, с условията, описани в настоящите Общи правила, както и със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

В. Цена

а)   Всички цени на артикулите, предлагани в Сайта:

– са посочени в български лева;

– включват цена за доставка и връщане;

– включват цена за химическо чистене за почистване на артикулите;

б) За всеки артикул е посочена актуалната му цена.

3) Към всеки артикул е посочена определена сума – депозит, платима от Потребителя на Дружеството при заплащането на наемната цена.

Депозитът представлява обезпечение на Дружеството за връщането на артикула и за връщането му в такова състояние, което му позволява да бъде използван повторно от друг потребител.

Депозитът се заплаща от Потребителя на Дружеството чрез наложен платеж, в момента на доставката на артикула. След връщане на артикула, Дружеството проверява състоянието на артикула. В случай че няма следи от зацапване, скъсвания и др. подобни щети, които не могат да бъдат отстранени, депозитът се връща на Потребителя в пълен размер, по банкова сметка на Потребителя, посочена от последния при задаването на поръчката, до 10 (десет) работни дни от връщането на артикула на Дружеството. В случай че има следи от зацапване, скъсвания и др., които не биха могли да бъдат поправени или изчистени и които са влошили качеството на артикула дотолкова, че същият да не може да бъде повече използван, предоставеният от Потребителя депозит се задържа в пълен размер от Дружеството като неустойка за нанесените вреди..

В случай че Потребителят се забави с връщането на артикула, за всеки ден забава дължи на Дружеството наем на артикула за 1 (един) ден. Дружеството си запазва правото да се обезщети за забавата от предоставения депозит като върне на Потребителя предоставената сума, с разликата между наема за съответните дни забава.

 Д. Начини на плащане и връщане на депозита

  1. При попълване на заявката за поръчка на арикул, Потребителят се съгласява да заплати наемната цена и депозита чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, с който работи “БУТИК РИТИКА” ЕООД, а именно – “Еконт Експрес” ООД в момента на доставка на поръчания артикул.
  2. Връщането на депозита се осъществява по банкова сметка на Потребителя, посочена от него при направата на поръчката. Дружеството възстановява депозита в срок от 10 (десет) работни дни от датата на връщане на артикула.

5.  Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани арикули, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1)  Доставят се единствено артикулите, съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2)  Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3) Срокът на доставка е 1 (един) работен ден преди датата на поръчката. Поръчки с доставка следващ работен ден, се приемат до 16:00 ч. на предходния ден, а наетият артикул се предава на куриер Еконт Експрес и се доставя до Потребителя. Поръчките в събота се обработват до 12:00 ч., тъй като се съобразява работното време на куриера, което в този ден е до 13:00 ч.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „БУТИК РИТИКА“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4) Поръчаният артикул се доставя чрез куриер – “ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, с електронен адрес: https://www.econt.com/

5) Доставката на артикула до потребителя, както и връщането на артикула до Дружеството, е калкулирано в наемната цена. Потребителят не дължи допълнително заплащане на цена за доставката.

6) Артикулите се изпращат с възможност за преглед и одобрение. Потребителят има право да прегледа артикула, да го пробва и в случай че желае – да откаже приемането му и да го върне незабавно на Дружеството. В този случай не се дължи наемна цена и депозит.

7) Поръчаният артикул се доставя в подходяща за вида му опаковка.

8) Поръчаният артикул се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

9) В случай че:

– Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и

– съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график,

се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма (за повече информация, моля посетете сайта на “ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД: https://www.econt.com).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за наем се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството.

10) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят следва да заплати стойността на доставката,  съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД).

11) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят следва да заплати стойността на доставката.

В случаите горните точки 10) и 11) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

6. Преминаване на риска

  1. Рискът от загуба или повреда на артикула преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на артикула), различно от куриера, приеме стоката.
  • Потребителят е длъжен да се грижи за артикула като за свой собствен, да се въздържа и да предотвратява повреди.

8.    Приложимо право

1)   За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2)  Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия, ще бъдат решавани:

–  чрез споразумение между Страните;

–  при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.

3)  Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.